-

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250       086-369-2124

 SCAN HERE

โปรไฟล์ลูกค้า

วันจบหลักสูตรคณาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร” 180 ชั่วโมง

ณ โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

                       

 

วันจบหลักสูตรคณาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“ภาษาพม่าขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร” 180 ชั่วโมง

ณ โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

วันจบหลักสูตรคณาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร” 180 ชั่วโมง

ณ โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

 

นักเรียนคอร์สเรียนภาษาเกาหลี ที่ทำคะแนนสอบ TOPIK I ระดับ 2

ได้คะแนน 200 คะแนน

 

นักเรียนคอร์สเรียนภาษาเกาหลี ที่ทำคะแนนสอบ TOPIK I ระดับ 2

ได้คะแนน 198 คะแนน

 

นักเรียนคอร์สเรียนภาษาเกาหลี ที่ทำคะแนนสอบ TOPIK II ระดับ 3 ผ่าน

คุณผิงผิง นักเรียนของโรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านภาษาเกาหลี ที่ Ewha Womans University ณ ประเทศเกาหลีใต้

เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน

คุณโบ๊ท นักเรียนของโรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านภาษาเกาหลี ที่ Kyung Hee University ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

 


29 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 4458 ครั้ง

Engine by shopup.com