-

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250       086-369-2124

 SCAN HERE

ศึกษาต่อ/ทุน

แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

เป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อด้านภาษาและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ เป็นต้น

แนะแนวให้ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ ดำเนินการสมัคร ติดต่อประสานงาน จัดหาที่พัก ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าแทนนักเรียน ฯลฯ

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในการบริการด้านการแนะแนวต่อต่างประเทศ เพราะบริการ อำนวยความสะดวให้ครบวงจร และมีความเป็นกันเองของบุคคลากรที่ดูแลนักเรียนตั้งแต่วันอยู่ไทยจนตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ต่างประเทศ 

 

เพิ่มเพื่อน" rel="noopener" target="_blank">เพิ่มเพื่อน


25 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 6706 ครั้ง

Engine by shopup.com