-

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250       086-369-2124

 SCAN HERE

กฎระเบียบข้อบังคับ

เงื่อนไขการสมัครเรียน
         การสมัครเรียนนั้น สามารถชำระค่าเรียนเต็มจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันเปิดคอร์สเรียนจนถึงวันที่เปิดคอร์สเรียน โดยให้นักเรียนชำระส่วนที่เหลือ ณ วันที่เปิดคอร์สเรียน

1) คอร์สกลุ่ม โดยมีผู้เรียน 6-20 คน
   กรณีนักเรียนในห้องเรียนไม่ถึง 6 คน ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดชั่วโมงเรียน ดังนี้

 

      อัตราค่าคอร์สเรียนปกติ

2) คอร์สส่วนตัว

     โดยเรียนคนเดียวเป็นตัวต่อตัวกับอาจารย์หรือจัดกลุ่มมาเรียนเองเฉพาะทักษะที่ต้องการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ

*ถ้าเป็นผู้สอนเฉพาะด้าน และประสบการณ์สูง ราคาค่าคอร์สเรียนส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

      โดยนักเรียนจะต้องเรียนจบคอร์สภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ (หลังจากวันที่สมัคร)

 

   หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนจบคอร์สภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนฯ จะขอตัดสิทธิ์ในชั่วโมงเรียนหรือผู้เรียนชำระค่ารักษาสิทธิ์ในการเรียนต่ออีก 3 เดือน เป็นเงินจำนวน 500 บาท

 

3) คอร์สเร่งรัดพิเศษ เช่น TOPIK, EPS KLT เป็นต้น

    ราคาและวัน-เวลาเปิดคอร์สจะประกาศล่วงหน้า โดยสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร. 02-2511250, 02-2511288

 

4) สอนนอกสถานที่

 ทางโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะด้านให้กับทางบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ สอนโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์โดยตรง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-2511250, 02-2511288

 

เงื่อนไขอื่นๆ ในการสมัคร

    1) นักเรียนที่ต้องการต่อคอร์สเรียน ให้มาต่อได้ตั้งแต่วันเรียนวันสุดท้ายของคอร์สเรียนเดิม จนกระทั่งเปิดคอร์สเรียนใหม่เท่านั้น


       2) การขอย้ายคอร์สเรียนไปเรียนวัน-เวลาอื่น
       *กรณีที่ยังไม่มีการเปิดคอร์ส ผู้เรียนสามารถย้ายคอร์สได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

     **กรณีที่เปิดคอร์สแล้ว ผู้เรียนที่ต้องการย้ายคอร์ส จะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท โดยนักเรียนจะต้องแจ้งความประสงค์ภายในครั้งที่ 2 ของการเข้าเรียนต่อจากบทที่เรียนอยู่


       3) การหยุดพักหรือเปลี่ยนผู้เรียน
     *กรณีขอหยุดพักชั้นเรียน หลังจากสมัครเรียนไปแล้ว ผู้เรียนสามารถหยุดพักได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยนักเรียนต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนฯ ทราบภายในครั้งที่ 2 ของการเข้าชั้นเรียน โดยชำระค่าพักคอร์ส 300 บาท
     **กรณีมีการเปลี่ยนผู้เรียน จะมีค่าธรรมเนียม 300 บาท โดยนักเรียนต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายในครั้งที่ 2 ของการเข้าชั้นเรียน


       4) การขาดเรียน
   *กรณีที่นักเรียนลงเรียนแบบส่วนตัวสามารถแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน หากไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนฯ ทราบล่วงหน้า ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลดชั่วโมงเรียนได้
  **กรณีนักเรียนที่เรียนแบบห้องปกติ ไม่อนุญาตให้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียน แต่สามารถขอให้ทางโรงเรียนฯ ช่วยอัดวิดีโอ (แจ้งล่วงหน้า) ชั่วโมงเรียนที่ขาดเรียนได้ โดยจะต้องมาดูวิดีโอดังกล่าวภายใน 1 สัปดาห์


     5) การขอเงินคืน ค่าสมัครและค่ามัดจำ ไม่สามารถขอคืนได้ ยกเว้นทางโรงเรียนฯ ไม่สามารถเปิดคอร์สเรียนตามที่ประกาศไว้ได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเปิดคอร์ส หรือภายใน 45 วันนับจากวันที่สมัคร ซึ่งนักเรียนไม่สามารถรอได้อีกต่อไป โดยนักเรียนจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน สำเนาบัตรประชาชน มารับเงินคืนด้วยตนเองทุกครั้ง

 

    6) ห้ามนักเรียนนำอุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงเข้ามาบันทึกภายในห้องเรียน หากทางโรงเรียนฯ ตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนทันที

 


27 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 5116 ครั้ง

Engine by shopup.com